ممانعت از آزادی ساناز تفضلی پس از تودیع وثیقه

بر اساس خبر رسیده به ایران وایر، در حالی‌که سند وثیقه ساناز تفضلی از سوی دادگاه پذیرفته و برگه آزادی او از زندان وکیل آباد مشهد صادر شده است، مسئولین زندان به دلیل مخالفت سلیمانی، بازپرس پرونده از آزادی او خودداری کرده‌اند.