موبد رستم شهزادی

رستم شهزادی،‌موبد موبدان ایران و از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی بود که باعث باقی ماندن پرچم سه‌رنگ ایران،‌بعد از انقلاب اسلامی شد.