دکتر مرتضی معلم

دکتر مرتضی معلم، پزشک و مولف دایره‌المعارف‌هایی به دو زبان فارسی و فرانسه است.