احضار سمیرا ابراهیمی، شهروند بهایی برای بازجویی مجدد

«سمیرا ابراهیمی» (یزدانی)، شهروند بهایی برای دومین بار طی سه هفته گذشته جهت بازجویی به دادسرای انقلاب تهران احضار شد. براساس احضاریه صادره خانم ابراهیمی موظف است از تاریخ رویت ابلاغیه، به مدت ۱۰ روز برای پاره‌ای از توضیحات درباره اتهام انتسابی به شعبه دوم دادسرای انقلاب عمومی تهران مراجعه کند.