امنون نتصر

امنون نتصر(ناصر) استاد ارشد دانشگاه اورشلیم و پژوهشگر تاریخ، زبان و فرهنگ یهودیان ایران و از جمله محققان و نویسندگان دانشنامه ایرانیکاست.