پروتستان

[email protected] مسیحی پروتستان معرفی پروتستان های ایران پروتستانتیسم شاخه‌ای از مسیحیت و خوانشی جدید از کلیسای کاتولیک است تاریخچه ورود پروتستانتیسم به ایران بعد از ترجمه انجیل به زبان فارسی توسط «هنری مارتین» بود. ادامه … اعتقادات جنبش پنطیکاستی با دیگر کلیساهای پروتستان تفاوت‌هایی الهیاتی دارند. ادامه … جمعیت و پراکندگی سهم تمامی اقلیت‌های دینی […]