ارباب هرمز آرش

وی از کسانی بوده که در اوایل دوره پهلوی منطقه موسوم به تهران‌پارس را خریداری کرده و آن را طبق استاندارد شهری نوین بازسازی و بهسازی می‌کند.