جامعه جهانی بهایی و خطر نسل‌کشی بهاییان ایران پس از انقلاب ۵۷

آزار و سرکوب بهاییان در ایران از آغاز ظهور این آئین در ایران آغاز شد اما با سر برآوردن جمهوری اسلامی، اشکالی نظام‌مند و مورد حمایت حکومت به خود گرفت. در سال‌های آغازین انقلاب جامعه جهانی از موج اعدام بهاییان در زندان‌های ایران چندان مطلع نبود اما با تلاش پیوسته نهادهایی همچون جامعه جهانی بهائی، توجه سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی به وضعیت بهائیان در ایران جلب شد. مقاله زیر به رویدادهای این چهار دهه می‌پردازد و همزمان، سنجه‌های تعریف‌شده برای «نسل‌کشی» را در مورد آنچه بر بهاییان گذشت محک می‌زند.