ارباب جمشید جمشیدیان

ارباب جمشید جمشیدیان ازبازرگانان زرتشتی ونماینده زرتشتیان دردوره اول مجلس شورای ملی مشروطه بوده است.