مندایی‌های ایران

مندائیان، بعد از یهودیان، قدیمی ترین اقوام دینی‌ای هستند که به سمت ایران آمدند و در ایران ساکن شدند