دکتر علیمراد داوودی

دکتر علی‌مراد داوودی استاد دانشگاه، نویسنده، مترجم و از چهره‌های برجسته جامعه بهائی بود.