دراویش گنابادی

info@atlas.com نعمت اللهی معرفی دراویش گنابادی ایران دراویش گنابادی ‌ خود را مسلمان شیعه می دانند تاریخچه تصوف نوعی طریقت و آداب زهد و تقوی پیشه کردن است؛ طریقتی که سلوک درونی را مقدم بر رعایت شریعت می‌داند. ادامه … اعتقادات دراویش گنابادی (نعمت‌اللهی)‌ خود را مسلمان شیعه دانسته و بنابراین در اکثریت اعتقادات با […]