دکتر رفیع مودت

دکتر رفیع مودت، استاد دانشگاه و یکی از بنیان‌گذاران دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز است.