ارباب کیخسرو شاهرخ

کیخسرو شاهرخ از فعالان سیاسی و چهره های مشهور که خدمات بسیاری به جامعه زرتشتی و ایرانی داشت.