موبد فیروز آذرگشسب

موبد فیروز آذرگشسب، مولف یکی از نمونه‌های خاص گاتها (سروده‌های زرتشت) به فارسی و از معدود ایرانیانی است که به درجه ممتاز موبد دانشمند دست پیدا کرده‌اند.