تسویه مدارس زرتشتی با فیلتر شیعه

انقلاب ۱۳۵۷ گستره کل ایران را دگرگون کرد اما مدارس و دانش‌آموزان اقلیت در تبعیضی مضاعف قرار گرفتند. نه تنها ایدئولوژی جدید به آن‌ها تحمیل شد بلکه کیفیت آموزشی و حتی تملک مدارس‌شان تحت تاثیر قرار گرفت و به طور غیررسمی مسلمانان افراطی مدارس زرتشتیان را مصادره کردند.