این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود؛ اقلیت‌های دینی در سینما

معمولاً در ایران از پیروان ادیان دیگر، به جز اسلام، به عنوان «اقلیت‌های دینی» یاد می‌شود شامل ایرانیان ارمنی، مسیحی، یهودی، زرتشتی، بهایی، آشوری و نوکیشان. اما آیا استفاده از چنین عبارتی برگرفته از گفتمان مسلط و برتری‌جویانه حکومت اسلامی در ایران نیست و باعث به حاشیه راندن بخشی از هم‌وطنان ما نمی‌شود؟

یک زندگی در زندان؛ روزگار اردشیر فنائیان، شهروند بهایی

«اردشیر فنائیان»، زندانی عقیدتی، ۱۰اردیبهشت، ششمین سال زندان خود را در زندان سمنان آغاز می‌کند. اردشیر در زندان سمنان به دنیا آمد و با گذشت چهار دهه، او در‌حال‌حاضر در همان زندانی است که نوزادی خود را در آن گذرانده است. گزارش زیر، روایتی از تبعیض و آزارهای وارده بر این شهروند بهایی در وطنش به نام ایران است.