دادگاه ساناز تفضلی، شهروند بهایی در مشهد برگزار شد

جلسه دادگاه «ساناز تفضلی» در روز شنبه ۲۴تیر۱۴۰۲ در شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی «منصوری» برگزار شد.

در این جلسه، متهم و وکیل، به مدت دو ساعت به سوالات قاضی پاسخ دادند. پس از پایان جلسه، خانم تفضلی به زندان وکیل آباد برگردانده شد.