دومین روز اعتراضات در گالیکش گلستان

شهروندان گالیکش گلستان در حمایت از «مولوی گرگیج»، روحانی شناخته شده اهل سنت، امروز برای دومین روز پیاپی مقابل خانه او تحصن کرده و خیابان‌های منتهی به آن را مسدود کردند.