آدم ربایی در قلب تهران؛ داستان اعضای محفل روحانی ملی بهاییان

در ۳۰مرداد۱۳۵۹، یک تیم افراد مسلح به محل تشکیل محفل روحانی ملی بهاییان ایران، در منزل یکی از بهاییان تهران هجوم برده و نُه نفر عضو محفل را به همراه دو نفر بهایی دیگر که برای مشاوره در آن جلسه حضور داشتند، بازداشت کردند و به مکان نامعلومی منتقل کردند. با گذشت چهل و دو سال از این واقعه، خانواده‌های این یازده شهروند بهایی هیچ اطلاعی از وضعیت عزیزانشان ندارند. مقامات مسئول در جمهوری اسلامی نه تنها از دادن هر پاسخ صربح و روشنی به خانواده‌ها خودداری کرده‌، بلکه از انجام هرنوع پیگیری یا اقدامی در جهت پیداکردن این یازده شهروند بهایی ممانعت به عمل آورده‌اند.