۸ سال محکومیت به دلیل درخواست تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد

«آتسا احمدائی رفسنجانی»، شهروند بهایی ساکن تهران با حکم قاضی «افشاری»، ریاست شعبه۲۶ دادگاه انقلاب تهران به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گفته نزدیکان وی، مصداق اتهاماتی که برای او در نظر گرفته شده، تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد است؛ سازمانی که البته هیچ‌گاه تشکیل نشده است و آتسا احمدائی فقط درخواست تشکیل آن را برای دریافت مجوز به وزارت کشور ارایه داده بود.